Dotácia na odstraĹ?ovanie systĂ©movĂ˝ch porĂşch

VĂ˝nos Ministerstva vĂ˝stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z 28. novembra 2007 ÄŤ. V-1/2007 o poskytovanĂ­ dotáciĂ­ na rozvoj bĂ˝vaniaDotáciu na odstránenie systĂ©movej poruchy moĹľno poskytnúť ĹľiadateÄľovi, ktorĂ˝m je obec, bytovĂ© druĹľstvo, správca bytovĂ©ho domu alebo spoloÄŤenstvo vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov.Na odstraĹ?ovanie systĂ©movej poruchy moĹľno poskytnúť dotáciu do výšky 50 % oprávnenĂ˝ch nákladov stavby, najviac však vo výške 500 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupe. Táto suma sa zaokrĂşhli na celĂ© 1 000 Sk smerom nadol. Pri odstraĹ?ovanĂ­ dvoch a viac systĂ©movĂ˝ch porĂşch na jednom bytovom dome sa výška dotácie urÄŤĂ­ ako súčet dotácie na jednotlivĂ© systĂ©movĂ© poruchy. OprávnenĂ© náklady stavby sĂş náklady na stavebnĂ© práce a dodávky vrátane dane. Do oprávnenĂ˝ch nákladov stavby sa nezahĹ•Ĺ?ajĂş náklady na projektovĂ© práce, inĹľiniersku ÄŤinnosĹĄ, expertĂ­zne posudky, ani ÄŹalšie sĂşvisiace náklady. OprávnenĂ© náklady stavby sa preukazujĂş rozpoÄŤtom stavby a zmluvou o dodávke stavebnĂ˝ch prác.

Dotáciu moĹľno poskytnúť na odstraĹ?ovanie systĂ©movej poruchy:

Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu.
Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA. Prejav poruchy: trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu. Spôsob odstránenia poruchy: realizácia bezpečnostných opatrení, odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby), zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia.

Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.
Konštrukčný systém najmä T06B KE. Prejav poruchy: oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: prikotvenie (prišitie) obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie, zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.
Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S. Prejav poruchy: trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte, oprava trhlín v schodisku.

Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.
Konštrukčný systém najmä ZT. Prejav poruchy: trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a korózie výstuže. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.
Konštrukčný systém T08 B. Prejav poruchy: trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Porucha balkónov a lodžií bytového domu.
Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70. Prejav poruchy: trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zábradlia, vytváranie tepelného mosta. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia, zateplenie dosky.

Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.
Konštrukčný systém najmä LB, MB. Prejav poruchy: vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty, vytváranie tepelného mosta. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S. Prejav poruchy: trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S), oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu.
Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24. Prejav poruchy: zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa, korózia výstuže spojov. Spôsob odstránenia poruchy: vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu, celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).

Porucha atiky bytového domu.
Stavebná sústava najmä PS 82 PP. Prejav poruchy: odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku, deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike, zateplenie strechy.

Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu.
KonštrukÄŤnĂ˝ systĂ©m PV-2. Prejav poruchy: trhliny v povrchovej Ăşprave, odĂşvanie a odpadávanie povrchovĂ˝ch Ăşprav (brizolitu a vnĂştornĂ˝ch omietok). SpĂ´sob odstránenia poruchy: odstránenie uvoÄľnenej povrchovej Ăşpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodovĂ©ho plášťa, nanesenie novĂ˝ch vnĂştornĂ˝ch povrchovĂ˝ch Ăşprav zohÄľadĹ?ujĂşcich fyzikálno-mechanickĂ© vlastnosti podkladu.

Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Stavebná sústava BA NKS-S. Prejav poruchy: nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia. Spôsob odstránenia poruchy: zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche, zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

Dotáciu moĹľno poskytnúť na odstraĹ?ovanie systĂ©movej poruchy:

 1. keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu najmä konštrukčného systému ZT, ZTB, T06B-BA a BA
 2. troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu konštrukčného systému T06B-KE
 3. vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu najmä konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy ZTB, BA-BC a BA NKS-S
 4. predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu najmä konštrukčného systému ZT
 5. predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu konštrukčného systému T08B
 6. balkónov a lodžií bytového domu najmä stavebnej sústavy alebo konštrukčného systému T-11 až T-16, T01B až T03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B a B-70
 7. vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu najmä konštrukčného systému LB a MB
 8. obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.15, SpM P1.15, PS 82 a BA NKS-S
 9. stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.14, SpM P1.14, PS 82 a P1.24
 10. atiky bytového domu najmä stavebnej sústavy PS 82 PP
 11. obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu konštrukčného systému PV-2
 12. obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie
  bytového domu stavebnej sústavy BA NKS-S

Dotáciu na odstránenie systĂ©movej poruchy moĹľno poskytnúť, ak existenciu systĂ©movej poruchy preukáže odbornĂ˝ posudok, vypracovanĂ˝ autorizovanou osobou uvedenou v zozname podÄľa osobitnĂ©ho predpisu. OdbornĂ˝ posudok obsahuje vĂ˝sledky diagnostiky bytovĂ©ho domu s popisom systĂ©movĂ˝ch porĂşch, s rozsahom a stupĹ?om poškodenia, návrh spĂ´sobu odstránenia kaĹľdej systĂ©movej poruchy, ktorĂ˝m sa zamedzĂ­ jej opakovanĂ˝ vznik, orientaÄŤnĂş výšku nákladov na odstránenie systĂ©movej poruchy.

Na stavbe sa musia realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 3. Prílohou žiadosti je evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

Pri odstraĹ?ovanĂ­ systĂ©movej poruchy zateplenĂ­m obvodovĂ©ho plášťa sa stavba navrhuje uskutoÄŤniĹĄ tepelnoizolaÄŤnĂ˝m systĂ©mom na vonkajšiu tepelnĂş ochranu stien, na ktorĂ˝ vydal vyhlásenie zhody vĂ˝robca systĂ©mu a súčasĹĄou projektovĂ©ho riešenia tepelnej ochrany sĂş nevyhnutne sĂşvisiace stavebnĂ© Ăşpravy pozostávajĂşce najmä z opravy vystupujĂşcich ÄŤastĂ­ stavby ako sĂş naprĂ­klad lodĹľia, balkĂłn, prekrytie vstupu, strojovĹ?a výťahu a z opravy alebo vĂ˝meny otvorovĂ˝ch vĂ˝plnĂ­, stavebnej Ăşpravy vstupov a schodiskovĂ˝ch priestorov stavby.

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť len raz po dobu životnosti bytového domu pre bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup. Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor so zoznamom príloh dokladujúcich plnenie podmienok podľa tohto výnosu je uvedený v prílohe 7. Splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie sa preukazuje originálom alebo osvedčenou kópiou dokladov.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby. Doba pre predkladanie žiadosti na príslušný krajský stavebný úrad je od 1. januára do 15. februára príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom. Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie požadovaného účelu. Dotáciu podľa tohto výnosu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce tri rozpočtové roky, je v likvidácií alebo má zavedený ozdravný režim alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy v súlade s osobitným predpisom, má na majetok vyhlásený konkurz alebo je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, porušil finančnú disciplínu v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch, nemá splnené povinnosti upravené osobitnými predpismi, začal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie.

Zoznam systémových porúch bytového domu podľa prílohy č. 3 k výnosu č. V-1/2006

Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA.
Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu.
Prejav: trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu.
Odstránenie: realizácia bezpečnostných opatrení,odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby), zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Konštrukčný systém T06B KE.
Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.
Prejav: oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny, zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: prikotvenie (prišitie) obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele, zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S.
Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.
Prejav: trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska, výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte, oprava trhlín v schodisku.

Konštrukčný systém najmä ZT.
Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.
Prejav: trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na pod-porný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekaním dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a koróziou výstuže.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie a opravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Konštrukčný systém T08 B.
Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.
Prejav: trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže,
vypadávanie betónovej hmoty.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie a vyspravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky (v prípade potreby), prídavná podpora v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby),zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70.
Porucha balkónov a lodžií bytového domu.
Prejav: trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zá-bradlia,
vytváranie tepelného mosta.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, vyspravenie betónovej konštrukcie vrátane ošetrenia výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej dosky, vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia, zateplenie dosky.

Konštrukčný systém najmä LB, MB.
Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.
Prejav: vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže,
vypadávanie betónovej hmoty, vytváranie tepelného mosta.
Odstránenie: odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S.
Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Prejav: trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a hmotu pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže.
Odstránenie: odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa, oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24.
Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu.
Prejav: zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa, korózia výstuže spojov.
Odstránenie: vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu, celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti (v prípade potreby).

Stavebná sústava najmä PS 82 PP.
Porucha atiky bytového domu.
Prejav: odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku,
deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike, zateplenie strechy.

Konštrukčný systém PV-2.
Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu.
Prejav: trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok).
Odstránenie: odstránenie uvoÄľnenej povrchovej Ăşpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodovĂ©ho plášťa, nanesenie novĂ˝ch vnĂştornĂ˝ch povrchovĂ˝ch Ăşprav zohÄľadĹ?ujĂşcich fyzikálno-mechanickĂ© vlastnosti podkladu.

Stavebná sústava BA NKS-S.
Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie bytového domu.
Prejav: trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie kotvenia zábradlia.
Odstránenie: zabezpečenie funkcie zásuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy vrátane atiky nad lodžiou, odstránenie uvoľnených častí obvodového dielca, plnohodnotná náhrada uvoľnených častí a vyrovnanie podkladu, zateplenie obvodového plášťa a priečelí s lodžiami, oprava vnútorných povrchov so zohľadnením fyzikálno-mechanických vlastnosti podkladu, zabezpečenie posunutého a uvoľneného kotvenia zábradlia a odstránenia priťaženia lodžiovej dosky.

Ak potrebujete viac informácií kontaktujte firmu Elaut BauMont s.r.o.