Energetická certifikácia budov

PovinnosĹĄ energetickej certifikácie sa vzĹĄahuje na novĂş ale aj na vĂ˝znamne obnovovanĂş budovu v prĂ­pade kolaudaÄŤnĂ©ho konania po 1. januári 2008, ako aj na budovu predávanĂş a prenajĂ­manĂş po 1. januári 2008. Zo zákona sĂş vyĹ?atĂ© pamiatkovo chránenĂ© stavby a budovy postavenĂ© pred rokom 1947. VĂ˝nimka sa tĂ˝ka aj niektorĂ˝ch malĂ˝ch objektov a stavieb, ktorĂ© sa využívajĂş len niekoÄľko mesiacov roku.

Energetický certifikát budovy zabezpečuje vlastník budovy. Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Energetický certifikát budovy je možné spracovať iba spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z.z.. Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 625/2006 Z.z.

EnergetickĂ˝ certifikát spracováva a vystavuje odborne spĂ´sobilá osoba (tepelná ochrana, vykurovanie a prĂ­prava teplej vody; pri administratĂ­vnych budovách aj vetranie, chladenie a osvetlenie). SúčasĹĄou certifikátu je aj návrh opatrenĂ­, ktorĂ© je potrebnĂ© spraviĹĄ, aby budova spÄşĹ?ala normy platnĂ© v EĂš. EnergetickĂ˝ certifikát obsahuje identifikaÄŤnĂ© Ăşdaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategĂłriu budovy, ÄŤĂ­selnĂ© ukazovatele, vĂ˝sledky vĂ˝poÄŤtu, Ăşdaj o platnosti. PlatnosĹĄ certifikátu mĂ´Ĺľe byĹĄ najviac 10 rokov.

Ak máte záujem o energetický certifikát kontaktujte firmu Elaut BauMont s.r.o.

Energetický certifikát budovy