Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Elaut BauMont

Novela z roku 2007: zákon 268/2007

Zákon 182/1993 Z.z.

(o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
Autor: Národná rada SR
PlatnosĹĄ od: 22.8.1993
Účinnosť od: 1.9.1993

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 50/1993 strana 830

PREDPIS JE NADRADENĂť:
288/1993 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
151/1995 Z.z.
158/1998 Z.z.
173/1999 Z.z.
252/1999 Z.z.
400/2002 Z.z.
512/2003 Z.z.
367/2004 Z.z.
469/2005 Z.z.

RUĹ ĂŤ PREDPIS:
52/1966 Zb.
30/1978 Zb.
47/1978 Zb.
2/1982 Zb.
160/1983 Zb.
547/1991 Zb.
121/1980 Zb.
122/1980 Zb.
69/1982 Zb.

RUĹ ĂŤ ÄŚASTI PREDPISU:
509/1991 Zb.
§878 ods. 3

264/1992 Zb.
ÄŚl. IV

297/1992 Zb.
ÄŚl. II

608/1992 Zb.
ÄŚl. II

MENĂŤ ÄŚASTI PREDPISU:
42/1992 Zb.
§27

OBLASŤ: ObchodnĂ© právo a ObÄŤianske právo – hmotnĂ©

182/1993 Z.z.

ZĂ?KON
NĂ?RODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. jĂşla 1993

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ÄŚl.I

PRV� ČASŤ
Z�KLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a rozsah Ăşpravy
§ 1

(1) Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia, 1) byty v domoch osobitného určenia, 2) byty v domoch určených pod1a schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch, 3) ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb.

(3) Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnute1ného majetku devízovými cudzozemcami nie sú týmto zákonom dotknuté.4)
—————————————————————–
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č.189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými
náhradami.
2) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č.189/1992 Zb. 3) § 44 ods.1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a
investičný rozvoj č.83/1976 Zb. o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č.45/1979 Zb. a
vyhlášky č.376/1992 Zb.
4) § 25 devízového zákona č.528/1990 Zb. v znení zákona č.228/1992
Zb., zákona č.264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č.26/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky ÄŤ.106/1993 Z.z.

§ 2

(1) Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

(2) BytovĂ˝m domom (ÄŹalej len “dom”) sa na účely tohto zákona rozumie dom, v ktorom byty a nebytovĂ© priestory sĂş za podmienok ustanovenĂ˝ch v tomto zákone vo vlastnĂ­ctve alebo spoluvlastnĂ­ctve jednotlivĂ˝ch vlastnĂ­kov a spoloÄŤnĂ© ÄŤasti domu a spoloÄŤnĂ© zariadenia tohto domu sĂş súčasne v podielovom spoluvlastnĂ­ctve vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov.

(3) Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

(6) SpoloÄŤnĂ˝mi ÄŤasĹĄami domu a prĂ­slušenstvom domu, ktorĂ© nie sĂş stavebnou súčasĹĄou domu (ÄŹalej len “prĂ­slušenstvo”), sa na účely tohto zákona rozumejĂş stavby a trvalĂ© porasty, ktorĂ© sa nachádzajĂş na pri1ahlĂ˝ch pozemkoch, a to najmä oplotenia a prĂ­strešky.

——————————————————————
5) § 121 ods.2 Občianskeho zákonníka.

§ 3

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na práva a povinnosti vlastníkov domov, bytov a nebytových priestorov Občiansky zákonníka a osobitné predpisy.6)

(2) Právne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom v domoch sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, ktoré sa týkajú nehnute1ností, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ustanovenia osobitných predpisov7) nie sú týmto zákonom dotknuté.
——————————————————————
6) Napr. zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.

§ 4
NadobĂşdanie vlastnĂ­ctva

(1) Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda

a) na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového
priestoru v dome s vlastníkom domu alebo s právnickou osobou,
ktorá má právo hospodárenia k domu, s vlastníkom bytu alebo
nebytového priestoru,
b) na základe zmluvy o výstavbe domu,
c) dedenĂ­m,
d) rozhodnutím štátneho orgánu.8)

(2) Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
——————————————————————
8) § 132 Občianskeho zákonníka.

DRUH� ČASŤ
PREVOD VLASTNĂŤCTVA BYTOV A NEBYTOVĂťCH
PRIESTOROV V DOME

§ 5
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového
priestoru v dome

(1) Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí okrem všeobecných náležitostí9) obsahovať

a) popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva
bytu, 5) vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v
dome, urÄŤenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenie bytu a
nebytového priestoru v dome,
b) vymedzenie spoluvlastnĂ­ckeho podielu vlastnĂ­ka bytu alebo
nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu a
spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na pozemku,
pričom ve1kosť spoluvlastníckeho podielu je daná podielom
podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu
podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v
dome,
c) určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení
domu a príslušenstva a prípadne určenie, ktoré časti domu sú
spoločné len niektorým vlastníkom bytov a niektorým vlastníkom
nebytových priestorov v dome,
d) určenie technického stavu domu, bytov a nebytových priestorov
znaleckým posudkom so špecifikovaním opráv, ktoré treba
nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to
nadobĂşdate1 poĹľiada,
e) úpravu práv k pozemku, na ktorom je postavený dom, a k
pozemku, ktorý patrí k domu, napríklad dvor, záhrada (ďalej
len “pri1ahlĂ˝ pozemok”),
f) vyhlásenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome o
pristĂşpenĂ­ k zmluve o spoloÄŤenstve vlastnĂ­kov alebo k zmluve o
výkone správy,
g) úpravu práv k účelovým objektom civilnej ochrany obyvate1stva,
ak také v dome sú.

(2) Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku sa nadobúdajú vkladom do katastra nehnute1ností.10)

(3) S návrhom na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnute1ností sa predloží dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a nebytového priestoru v dome, spoločných častí domu a príslušenstva. K prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome sa pripoja situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikácia pozemku. Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložiť predávajúci.

(4) Práva a povinnosti zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome.

(5) Ak nedôjde k prevodu vlastníctva všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, je pôvodný vlastník domu vlastníkom ostatných bytov a nebytových priestorov v dome, spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku a má práva a povinnosti vlastníka bytov a nebytových priestorov v dome.
——————————————————————
5) § 121 ods.2 Občianskeho zákonníka. 9) § 43 a nasl. a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 10) § 1 a 2 zákona č.265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnute1nostiam.
§ 3 ods.1 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č.266/1992
Zb. o katastri nehnute1nostĂ­ v Slovenskej republike.

Správa domu vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov v dome
§ 6

Na správu domu sa zriaÄŹuje spoloÄŤenstvo vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome (ÄŹalej len “spoloÄŤenstvo”), ak vlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov neuzavrĂş zmluvu o vĂ˝kone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ÄŹalej len “správca”), najmä s bytovĂ˝m druĹľstvom.

§ 7
SpoloÄŤenstvo

(1) Spoločenstvo je právnická osoba11) zapísaná v registri vedenom príslušným obvodným úradom.12) Návrh na zápis do registra združení musí podať vlastník domu. (2) Písomnú zmluvu o spoločenstve uzatvára vlastník domu s novým vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru.

(3) Každý nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome pristupuje k zmluve o spoločenstve.

(4) Zmluva o spoloÄŤenstve musĂ­ obsahovaĹĄ

a) názov a sídlo spoločenstva,
b) orgány spoločenstva a ich právomoc,
c) spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení
domu, príslušenstva a pozemku,
d) úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome,
e) úpravu majetkových pomerov spoločenstva,
f) spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu,
prevádzky, údržby a opráv.

(5) V zmluve o spoločenstve vlastníkov sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve vlastníkov.

——————————————————————
11) § 18 ods.2 písm.d) Občianskeho zákonníka. 12) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č.472/1990 Zb. o
organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.

§ 8
Zmluva o výkone správy

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä

a) vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a
nebytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a
opráv domu,
b) spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení
domu, príslušenstva a pozemku,
c) spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu
prevádzky, údržby a opráv.

§ 9

(1) Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voÄŤi dodávate1ovi domu prechádzajĂş z pĂ´vodnĂ©ho vlastnĂ­ka domu na spoloÄŤenstvo ku dĹ?u zápisu spoloÄŤenstva do registra zdruĹľenĂ­.

(2) Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zaväzujú spoločenstvo, a ak sa spoločenstvo nezriaďuje, zaväzujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

§ 10

(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva, prípadne pozemku. Ak zmluva neustanovuje inak, znášajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome náklady pod1a ve1kosti spoluvlastníckeho podielu [§ 5 ods.1 písm.b)].

(2) Na účel uvedený v odseku 1 poukazujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv si určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady spojené s prevádzkou domu, údržbou, opravami, prípadne zlepšením spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv si určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v zmluve o spoločenstve [§ 7 ods.4 písm.f)] alebo v zmluve o výkone správy [§ 8 písm.c)].

Práva a povinnosti vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
§ 11

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone och vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

(2) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome alebo na spoločných častiach domu alebo spoločných zariadeniach domu alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú.

(3) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu.

(4) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzh1ad domu bez súhlasu spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté.13)
——————————————————————
13) Napr. § 54 a nasl. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990
Zb. a zákona č.262/1992 Zb.

§ 12

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, 14) majú právo užívať byt alebo nebytový priestor v dome, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo a pozemok, ktorých užívanie je spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome, a pri1ahlý pozemok.

(2) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe. Nájom a podnájom bytu a nebytového priestoru v dome alebo jeho časti upravujú osobitné predpisy.15)
——————————————————————
14) § 115 Občianskeho zákonníka. 15) § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Zákon č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 13

(1) S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.

(2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva pod1a Občianskeho zákonníka.

§ 14

(1) VlastnĂ­k bytu alebo nebytovĂ©ho priestoru v dome má právo a povinnosĹĄ zúčastĹ?ovaĹĄ sa na správe domu, rozhodovaĹĄ ako spoluvlastnĂ­k o spoloÄŤnĂ˝ch ÄŤastiach domu a spoloÄŤnĂ˝ch zariadeniach domu, prĂ­slušenstve a pozemku, najmä o spĂ´sobe ich prevádzky, ĂşdrĹľby a opráv.

(2) Pri hlasovaní sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov; za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník jeden hlas. Ak ide o dôležité rozhodnutie týkajúce sa spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pri1ahlého pozemku, môžu sa prehlasovaní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome obrátiť na súd, aby o veci rozhodol.

(3) Pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina hlasov alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhoko1vek spoluvlastníka súd.

(4) Spoluvlastníci bytu a nebytového priestoru v dome majú pri hlasovaní jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome.

§ 15

(1) Na zabezpečenie poh1adávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie poh1adávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo16) v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnute1ností.17)

(2) Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome možno zriadiť aj v prospech tretej osoby.

——————————————————————
16) § 151b Občianskeho zákonníka. 17) § 3 ods.1 písm.d) zákona Slovenskej národnej rady č.266/1992
Zb.

§ 16
Osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu
a nebytového priestoru v dome

(1) Byt, ktorĂ©ho nájomcom je fyzická osoba, mĂ´Ĺľe vlastnĂ­k domu (§ 5 ods.5) previesĹĄ do vlastnĂ­ctva len tomuto nájomcovi. (2) Byt pod1a odseku 1, ktorĂ©ho nájomca nezaplatil nájomnĂ© alebo Ăşhradu za plnenia poskytovanĂ© s užívanĂ­m bytu za ÄŤas dlhší ako šesĹĄ mesiacov a tento dlh neuhradil v lehote troch mesiacov odo dĹ?a pĂ­somnĂ©ho upozornenia vlastnĂ­ka bytu, moĹľno po predchádzajĂşcom zániku nájmu previesĹĄ do vlastnĂ­ctva tretej osoby. Nájomcovi bytu musĂ­ pĂ´vodnĂ˝ vlastnĂ­k bytu zabezpeÄŤiĹĄ bytovĂş náhradu.18) Ustanovenia osobitnĂ©ho predpisu19) sa v tomto prĂ­pade nepouĹľijĂş.

(3) Byt pod1a odseku 1, pri ktorom súd vyslovil súhlas s písomnou výpoveďou z nájmu, 20) možno previesť do vlastníctva tretej osoby, ak táto osoba poskytne nájomcovi bytovú náhradu pod1a osobitného predpisu.18)

(4) Nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí; iným ako nájomcom nebytových priestorov, vlastníkom bytov a nájomcom bytov v dome možno nebytový priestor previesť do vlastníctva len so súhlasom spoločenstva; ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov v dome. Pri hlasovaní má za každý byt v dome vlastník a nájomca bytu jeden hlas a za každý nebytový priestor v dome vlastník nebytového priestoru jeden hlas. Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, ktorou bolo porušené právo prednostného prevodu nebytového priestoru v dome na nájomcu nebytového priestoru, na vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo nebol daný predchádzajúci súhlas, je neplatná.

(5) Prevod vlastníctva nebytového priestoru pod1a § 27 ods.4 z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby je možný len po predchádzajúcom súhlase spoločenstva, a ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v dome. Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, na ktorú nebol daný predchádzajúci súhlas, je neplatná.

(6) Nájomca garáže alebo ateliéru vo vlastníctve štátu, obce, obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo obce a bytového družstva má právo na prednostný prevod garáže alebo ateliéru do vlastníctva.

(7) Súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome z vlastníctva bytového družstva je vzájomné vyrovnanie prostriedkov určených na financovanie údržby a opráv domu pripadajúcich na bytový a nebytový priestor v dome, ktorý je predmetom prevodu vlastníctva. Vzájomným vyrovnaním sa rozumie vyrovnanie nevyčerpaných zostatkov a vyrovnanie nedoplatkov na obytný dom zo strany budúceho vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Nevyčerpané prostriedky určené na údržbu a opravu domu, bytu a nebytového priestoru v dome prevedie bytové družstvo na fond prevádzky, údržby a opráv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 10). Na použitie uvedených prostriedkov platia ustanovenia § 10.

——————————————————————
18) § 712 ods.1, 2, 3, 5 a 7 Občianskeho zákonníka. 19) § 5 ods.1, 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č.189/1992
Zb.
20) § 711 ods.1 písm.c), d), g) a h) Občianskeho zákonníka.

Cena bytu a nebytového priestoru v dome
§17

(1) Cena bytu a nebytového priestoru v dome, cena príslušenstva a cena pozemku sa dojednáva dohodou21) predávajúceho a kupujúceho.

(2) Dohodnutá cena ateliéru pod1a odseku 1 nesmie prevýšiť sumu určenú pod1a odseku 5 a § 18 ods.1.

(3) Dohodnutá cena bytu pod1a odseku 1 nesmie prevýšiť cenu určenú pod1a § 18, ak sa byt prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva štátu, obce, obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo obce alebo ak ide o byty v domoch nadobudnutých pod1a osobitného predpisu.22)

(4) Byty, ktoré sú predmetom prevodu do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi, nemožno vydražiť pod1a osobitného predpisu.23)

(5) Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva člena bytového družstva, ktorý je jeho nájomcom, je člen povinný uhradiť bytovému družstvu ako cenu bytu nesplatený investičný úver s príslušenstvom pripadajúci na tento byt. Prevodom vlastníctva družstevného bytu zaniká nárok člena družstva na vrátenie členského podielu. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.7)

(6) Ustanovenia osobitných predpisov24) o povinnosti bytového družstva vrátiť štátny príspevok sa nepoužijú, ak sa prevádza vlastníctvo bytu pod1a odseku 5.
——————————————————————
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.
21) Zákon č.526/1990 Zb. o cenách. 22) Zákon č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov.
23) § 14 ods.1 zákona č.92/1991 Zb. 24) Napr. § 6 ods.6 vyhlášky č.136/1985 Zb. o finančnej, úverovej
a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a
modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení
neskorších predpisov.

§ 18

(1) Ak sa byt alebo ateliér prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva štátu, obce, obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo obce alebo ak ide o byty alebo ateliéry v domoch nadobudnutých pod1a osobitného predpisu, 22) cena za 1 m2 bytu alebo ateliéru sa určuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta

a) pri byte 2% a pri ateliéry 0, 5% opotrebovania za každý rok
veku domu; znĂ­Ĺľenie mĂ´Ĺľe byĹĄ najviac 80%,
b) štátny príspevok poskytnutý na porovnate1ný družstevný byt
pod1a roku začatia výstavby domu,

a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov v dome. Ak nemožno zistiť obstarávaciu cenu, určí ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(2) Ak sa prevádza byt z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu,

a) vlastník domu pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníctva bytu
je povinný poskytnúť kupujúcemu na úhradu ceny zrážku z ceny
bytu zistenej pod1a odseku 1 vo výške 30%,
b) kupujĂşci uhradĂ­ po podpĂ­sanĂ­ zmluvy o prevode vlastnĂ­ctva bytu
v hotovosti minimálne 15% z ceny bytu [po odpočítaní zrážky
pod1a pĂ­smena a)]; zostatok ceny sa musĂ­ uhradiĹĄ v
pravidelných bezúročných splátkach najneskôr do desiatich
rokov odo dĹ?a podpĂ­sania zmluvy o prevode vlastnĂ­ctva bytu,
c) kupujĂşcemu, ktorĂ˝ uhradĂ­ po podpĂ­sanĂ­ zmluvy o prevode
vlastnĂ­ctva bytu v hotovosti najmenej 70% z ceny bytu,
poskytne vlastnĂ­k bytu z1avu 10% z ceny.

(3) Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny v plnej výške, ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako manžela, deti vnukov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
——————————————————————
22) Zákon č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov.

§ 19
Vlastníctvo spoločných častí domu
a spoločných zariadení domu a príslušenstva

(1) Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa nedohodnú vlastníci inak. S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj spoluvlastnícke alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru.

(2) Ve1kosť spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na pozemku je daná podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v dome k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

§ 20
Prevod a prechod vlastnĂ­ctva bytu
a nebytového priestoru v dome

Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo previesť svoje vlastníctvo na inú osobu. Na prechod alebo prevod vlastníctva sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

TRETIA ČASŤ
VĂťSTAVBA DOMU

§ 21

(1) Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o výstavbe domu stavebníkmi.

(2) Vzájomné práva a povinnosti pri výstavbe domu si vymedzia stavebníci (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome) písomnou zmluvou. (3) Na účinnosť zmluvy je potrebný zápis do katastra nehnute1ností.10)
——————————————————————
10) § 1 a 2 zákona č.265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnute1nostiam.
§ 3 ods.1 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č.266/1992
Zb. o katastri nehnute1nostĂ­ v Slovenskej republike.

§ 22

(1) Zmluva obsahuje najmä

a) určenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s
vymedzenĂ­m polohy a uvedenĂ­m rozsahu podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru v dome,
b) vymedzenie a výpočet spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu a príslušenstva a prípadne určenie, ktoré
spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu budú užívať len
niektorĂ­ vlastnĂ­ci,
c) vymedzenie spoluvlastnĂ­ckeho podielu vlastnĂ­ka bytu alebo
nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu a
spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na pozemku,
pričom ve1kosť spoluvlastníckeho podielu je daná podielom
podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu
podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v
dome,
d) úpravu práv k pozemku určenému na stavbu domu, identifikáciu
pozemku a jeho výmeru,
e) určenie osoby oprávnenej zastupovať vlastníkov,
f) spôsob financovania stavebných nákladov, podiely a splatnosť
príspevkov, prípadne rozsah ocenenia vlastnej práce
stavebnĂ­kov.

(2) K zmluve sa musí na zápis do katastra nehnute1ností predložiť dokumentáciu, z ktorej je zrejmá plocha a poloha jednotlivých bytov, nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva.

(3) Na správu domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 10, na práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vzťahujú ustanovenia § 11 až 15, na vlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva sa vzťahuje § 19, na prevod a prechod vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome § 20.

ŠTVRT� ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 23
Práva k pozemku

(1) S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k pri1ahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj vlastníkom pozemku, prevedie zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na pri1ahlom pozemku.

(2) Právo trvalĂ©ho užívania25) pozemku zastavanĂ©ho domom vo vlastnĂ­ctve bytovĂ©ho druĹľstva a pozemku pri1ahlĂ©ho k tomuto domu, ktorĂ© vzniklo pod1a doterajších predpisov a trvá ku dĹ?u účinnosti tohto zákona, sa menĂ­ dĹ?om účinnosti tohto zákona na vlastnĂ­ctvo bytovĂ©ho druĹľstva.

(3) Bytové družstvo je povinné previesť vlastníctvo zastavaného a pri1ahlého pozemku nadobudnutého pod1a odseku 2 bezodplatne na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru; ve1kosť podielu sa určí pod1a § 5 ods.1 písm.b). Túto povinnosť má bytové družstvo aj pri bezodplatnom prevode bytu pod1a osobitného predpisu.7)

(4) Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku a sú splnené podmienky na vydržanie pod1a Občianskeho zákonníka, je vlastník domu povinný zápisom do katastra nehnute1ností10) usporiadať vlastníctvo pozemku pred prvým prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

(5) Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 26) ktoré sa zapíše do katastra nehnute1ností.17)
——————————————————————
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahoch
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.
10) § 1 a 2 zákona č.265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnute1nostiam.
§ 3 ods.1 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č.266/1992
Zb. o katastri nehnute1nostĂ­ v Slovenskej republiky.
17) § 3 ods. 1 písm.d) zákona Slovenskej národnej rady č.266/1992
Zb.
25) § 876 Občianskeho zákonníka. 26) § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka.

§ 24

Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu.

§ 25

K spoluvlastníctvu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a k spoluvlastníctvu pozemku možno zriadiť záložné právo27) len vtedy, ak sa súčasne zriadi záložné právo aj k bytu alebo nebytovému priestoru v dome.
——————————————————————
27) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 26

Ak bol nájomcovi bytu zrušenĂ˝ nájom sĂşdnym rozhodnutĂ­m z dĂ´vodu skonÄŤenia pracovnĂ©ho pomeru, obnovuje sa odo dĹ?a účinnosti tohto zákona nájomcovi bytu pĂ´vodnĂ˝ nájom, ak nájomca ku dĹ?u účinnosti tohto zákona byt bez prerušenia užíva.

§ 27

(1) Rozostavané domy s bytmi vo vlastníctve pod1a doterajších predpisov28) sa považujú za domy vo výstavbe pod1a tohto zákona.

(2) VlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome, ktorĂ˝m vlastnĂ­cke právo k bytu a nebytovĂ©mu priestoru v dome vzniklo alebo vznikne pod1a doterajších predpisov, 29) sa odo dĹ?a účinnosti tohto zákona povaĹľujĂş za vlastnĂ­kov pod1a tohto zákona.

(3) VlastnĂ­ci domov, ktorĂ­ previedli celĂ© obytnĂ© domy, všetky byty alebo ÄŤasĹĄ bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome do vlastnĂ­ctva29) fyzickĂ˝ch osĂ´b, sĂş povinnĂ­ do šiestich mesiacov odo dĹ?a účinnosti tohto zákona uviesĹĄ právne vzĹĄahy do sĂşladu s ustanoveniami § 6, 7, 8, 9, 10 a § 23 ods.2 a 3.

(4) Ak bytové družstvo prevedie vlastníctvo nebytového priestoru v dome, na ktorého výstavbu bola poskytnutá účelová dotácia30) zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, na právnickú osobu alebo fyzickú osobu s výnimkou prevodu pod1a osobitného predpisu, 7) je družstvo povinné vrátiť poskytnutú účelovú dotáciu do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vzájomne vyrovnať vzťahy so združeným investorom a zvyšok zaplatenej ceny previesť do fondu prevádzky, údržby a opráv.
——————————————————————
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.
28) § 12 zákona č.52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení
neskorších predpisov.
29) Zákon č.52/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č.42/1992 Zb.
30) Napr. výnos FMF, MF ČSR a MF SSR o financovaní komunálnej
bytovej výstavby a výstavby technického a občianskeho
vybavenia uverejnenĂ˝ pod ÄŤ.33 vo FinanÄŤnom spravodajcovi
ÄŤ.6-7/1987, registrovanĂ˝ v ÄŤiastke 26/1987 Zb.

§ 28

Nájomca družstevného bytu, ktorý je členom bytového družstva, má nárok na prevod vlastníctva bytu pod1a tohto zákona, ak nepožiadal o prevod vlastníctva pod1a osobitného predpisu.7)
——————————————————————
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.

§ 29

(1) Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru pod1a osobitného predpisu, 7) je bytové družstvo povinné previesť vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak sa nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru písomne dohodol s bytovým družstvom o prevode vlastníctva v inej lehote, prevedie bytové družstvo vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru v takto dohodnutej lehote.

(2) Ĺ tátne podniky, rozpoÄŤtovĂ© organizácie a prĂ­spevkovĂ© organizácie a bytovĂ© druĹľstvá sĂş povinnĂ© s nájomcom bytu uzatvoriĹĄ zmluvu o prevode vlastnĂ­ctva bytu do dvoch rokov odo dĹ?a, keÄŹ nájomca poĹľiada o prevod vlastnĂ­ctva bytu pod1a tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzĹĄahuje na sluĹľobnĂ© byty.31)

(3) Ĺ tátne podniky, rozpoÄŤtovĂ© organizácie, prĂ­spevkovĂ© organizácie a bytovĂ© druĹľstvá sĂş povinnĂ© s nájomcom ateliĂ©ru uzatvoriĹĄ zmluvu o prevode vlastnĂ­ctva ateliĂ©ru do dvoch rokov odo dĹ?a, keÄŹ nájomca poĹľiada o prevod vlastnĂ­ctva ateliĂ©ru pod1a tohto zákona.
——————————————————————
7) § 22 a nasl. zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení
neskorších predpisov.
31) § 1 ods.2 písm. a) a ods.3 písm.a) a b) zákona Slovenskej
národnej rady č.189/1992 Zb.

§ 30

Z finančných prostriedkov, ktoré obec získa z predaja bytov, je povinná utvoriť fond rozvoja bývania obce. Fond rozvoja bývania obce použije obec najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupite1stvo.

§ 31

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podiel bytov, ktoré si ponecháva vo vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvate1ov.

§ 32

Byty a nebytové priestory v obytných domoch, ktoré boli vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, rádov a kongregácií, nemožno prevádzať pod1a tohto zákona do prijatia osobitného zákona v vrátení tohto majetku.

ŠIESTA ČASŤ
Z�VEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33

Zrušujú sa

1 zákon č.52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona
č.30/1978 Zb., zákona č.509/1991 Zb., zákona č.264/1992 Zb. a
zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č.
297/1992 Zb.,

2 vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva
financiĂ­ ÄŚeskej socialistickej republiky, Ministerstva
financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového
úradu a Slovenského cenového úradu č.47/1978 Zb. o predaji
bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri
modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č.2/1982 Zb.,
vyhlášky č.160/1983 Zb., vyhlášky č.547/1991 Zb. a vyhlášky
ÄŤ.608/1992 Zb.,

3 vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva
financiĂ­ ÄŚeskej socialistickej republiky a Ministerstva
financiĂ­ Slovenskej socialistickej republiky ÄŤ.121/1980 Zb. o
finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z
družstevného do osobného vlastníctva,

4 vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva
financiĂ­ ÄŚeskej socialistickej republiky a Ministerstva
financiĂ­ Slovenskej socialistickej republiky ÄŤ.122/1980 Zb. o
jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom,
ktorí uvo1nia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou
organizáciou v znení vyhlášky Federálneho ministerstva
financiĂ­, Ministerstva financiĂ­ ÄŚeskej socialistickej republiky
a Ministerstva financiĂ­ Slovenskej socialistickej republiky
ÄŤ.69/1982 Zb.

ÄŚl.II

Zákon č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č.297/1992 Zb. a zákona č.496/1992 Zb. sa mení takto:

V § 27 sa vypúšťajĂş slová ” a nebytovĂ˝ch”.

ÄŚl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
VladimĂ­r MeÄŤiar v.r.

blog.elautbaumont.sk