Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 2007

Elaut BauMont

Zákon 268/2007 Z.z.

(ktorĂ˝m sa menĂ­ a dopÄşĹ?a zákon Národnej rady Slovenskej republiky ÄŤ. 182/1993 Z.z. o vlastnĂ­ctve bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v znenĂ­ neskorších predpisov)

Autor: Národná rada SR
PlatnosĹĄ od: 16.6.2007
Účinnosť od: 1.7.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 124/2007 strana 1722

RUĹ ĂŤ ÄŚASTI PREDPISU:
182/1993 Z.z.
§15 ods. 3 vrátane poznámky č. 17a;

MENĂŤ ÄŚASTI PREDPISU:
182/1993 Z.z.
§2 ods. 2 a 4, §5 ods. 1 písm. c), §6 ods. 2, 3 a 4, §7 ods. 3, 5 a 8, §7a ods. 1 a 2, §7b ods. 2, 4, §7c ods. 2, doterajšie ods. 3
až 8 sa označujú ako ods. 4 až 9, novooznačený ods. 9, §8 ods. 1
a 3, §8a ods. 1, doterajšie ods. 3 a 4 sa označujú ako ods. 5 a 6,
a súčasne sa upravuje ich text, §8b ods. 1 a 2. §10 ods. 1 a 4,
§14 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, §15 ods. 1, poznámka č. 17, poznámka
č. 22, §17 ods. 8, §24 ods. 1, §29 ods. 2;

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
182/1993 Z.z.
nová poznámka č. 12aa (k §7b ods. 2), §7c ods. 2 nové písm. h) a i) vrátane poznámok č. 12ab a 12ac, §7c nový ods. 3, §7c v novooznačenom ods. 5 nové písm d), nová poznámka č. 12e (k §8a ods. 1), §8a nové ods. 3 a 4, nový ods. 7, nový §11a, nová poznámka č. 30a (k §29 ods. 2), nový §32c vrátane nadpisu;

OBLASŤ: ObchodnĂ© právo a ObÄŤianske právo – hmotnĂ©

268/2007 Z.z.

ZĂ?KON

zo 17. mája 2007,

ktorĂ˝m sa menĂ­ a dopÄşĹ?a zákon Národnej rady Slovenskej republiky ÄŤ. 182/1993 Z. z. o vlastnĂ­ctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ÄŚl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ÄŤ. 182/1993 Z. z. o vlastnĂ­ctve bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v znenĂ­ zákona Národnej rady Slovenskej republiky ÄŤ. 151/1995 Z. z., zákona ÄŤ. 158/1998 Z. z., zákona ÄŤ. 173/1999 Z. z., zákona ÄŤ. 252/1999 Z. z., zákona ÄŤ. 400/2002 Z. z., zákona ÄŤ. 512/2003 Z. z., zákona ÄŤ. 367/2004 Z. z. a zákona ÄŤ. 469/2005 Z. z. sa menĂ­ a dopÄşĹ?a takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Bytovým domom (ďalej len dom ) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. .

2. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová a sú určené na spoločné užívanie .

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová časti domu, nahrádzajú slovami spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti .

4. V § 6 odseky 2 až 4 znejú:
(2) Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
(3) Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.
(4) Zmluvy uzatvorené v rozpore s odsekom 3 sú neplatné. .

5. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Prekážkou konania o registrácii spoločenstva nie je plynutie výpovednej lehoty pri skončení platnosti zmluvy o výkone správy. .

6. V § 7 odsek 5 znie:
(5) Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dnĂ­ od zaÄŤatia konania, alebo ak ide o zmenu formy správy, nasledujĂşci deĹ? po skonÄŤenĂ­ platnosti zmluvy o vĂ˝kone správy. Správny orgán do troch dnĂ­ po zápise do registra zašle spoloÄŤenstvu jedno vyhotovenie zmluvy o spoloÄŤenstve, na ktorom vyznaÄŤĂ­ deĹ? vykonania zápisu do registra. .

7. V § 7 odsek 8 znie:
(8) Do registra sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovanĂ˝ch skutoÄŤnostĂ­. Ĺ tatutárny orgán je povinnĂ˝ podaĹĄ prĂ­slušnĂ©mu správnemu orgánu návrh na zápis zmeny zapisovanĂ˝ch skutoÄŤnostĂ­ do 15 dnĂ­ odo dĹ?a, keÄŹ zmeny nastali, na ktorom musĂ­ byĹĄ pravosĹĄ podpisu Ăşradne osvedÄŤená. Ak bol návrh podanĂ˝ oneskorene, zmenu alebo zánik zapisovanĂ˝ch skutoÄŤnostĂ­ na základe tohto návrhu správny orgán nezapíše. K návrhu sa musĂ­ priloĹľiĹĄ zápisnica, prezenÄŤná listina a uznesenie zhromaĹľdenia vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome (ÄŹalej len zhromaĹľdenie ) o vykonanĂ­ zmeny zmluvy o spoloÄŤenstve, dodatok k zmluve o spoloÄŤenstve v dvoch vyhotoveniach, správny poplatok a pri zmene štatutárneho orgánu aj doklad preukazujĂşci jeho bezĂşhonnosĹĄ. .

8. V § 7a odseky 1 a 2 znejú:
(1) Písomnú zmluvu o spoločenstve pri prvom prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome uzatvára vlastník domu s každým novým vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome, ak so zriadením spoločenstva vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pri zmene formy správy domu je potrebný súhlas so zmluvou o spoločenstve najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Takto uzavretá zmluva o spoločenstve je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.
(2) S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o spoločenstve; záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

9. V § 7b ods. 2 sa nad slovo osobitnĂ˝ predpis umiestĹ?uje odkaz 12aa a vypúšťa sa štvrtá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
12aa) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. .

10. V § 7b ods. 4 sa slová o výkone správy nahrádzajú slovami o spoločenstve .

11. V § 7c ods. 2 sa za slová Predseda navrhuje po prerokovaní v rade vkladajú slová zhromaždeniu na schválenie .

12. V § 7c sa odsek 2 dopÄşĹ?a pĂ­smenami h) a i), ktorĂ© znejĂş:
h) podanie návrhu na exekučné konanie, 12ab)
i) vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15. .

Poznámky pod čiarou k odkazom 12ab a 12ac znejú:
12ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12ac) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
13. V § 7c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak je predseda odvolaný a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

14. V § 7c sa odsek 5 dopÄşĹ?a pĂ­smenom d), ktorĂ© znie:
d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov.
15. V § 7c ods. 9 v druhej vete sa za slovo požiada vkladajú slová predseda alebo .

16. V § 8 ods. 1 sa za slovo predmete vkladajú slová podnikania alebo v predmete. .

17. V § 8 ods. 3 sa slová samostatné účtovníctvo nahrádzajú slovami samostatné analytické účty .

18 . V § 8a ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové štyri vety, ktoré znejú: Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis.12e) .

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) § 46 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. .

19. V § 8a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak správca nepredloží vlastnĂ­kom bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome správu o svojej ÄŤinnosti za predchádzajĂşci rok tĂ˝kajĂşcu sa domu a vyúčtovanie pouĹľitia fondu prevádzky, ĂşdrĹľby a opráv a Ăşhrad za plnenia v lehote podÄľa odseku 2, nemá aĹľ do ich predloĹľenia nárok na platby za správu. Ak správca najneskĂ´r v deĹ? skonÄŤenia správy neprevedie zostatok finanÄŤnĂ˝ch prostriedkov na účte domu v banke na účet zaloĹľenĂ˝ novĂ˝m správcom alebo spoloÄŤenstvom, je povinnĂ˝ zaplatiĹĄ na účet domu zaloĹľenĂ˝ novĂ˝m správcom alebo spoloÄŤenstvom Ăşroky z omeškania.
(4) Styk vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome so správcom zabezpeÄŤuje zástupca vlastnĂ­kov zvolenĂ˝ na schĂ´dzi vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome (ÄŹalej len schĂ´dza vlastnĂ­kov ). Zástupca vlastnĂ­kov informuje vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome o ÄŤinnosti správcu a o dĂ´leĹľitĂ˝ch otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastnĂ­kov je povinnĂ˝ uplatĹ?ovaĹĄ voÄŤi správcovi poĹľiadavky vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome v sĂşlade so zmluvou o vĂ˝kone správy. Zástupca vlastnĂ­kov nie je oprávnenĂ˝ rozhodovaĹĄ o veciach, o ktorĂ˝ch mĂ´Ĺľu rozhodovaĹĄ len vlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome podÄľa § 14. .

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

20. V § 8a ods. 5 sa slová šesť mesiacov nahrádzajú slovami tri mesiace .

21. V § 8a odsek 6 znie:
(6) S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. .

22. § 8a sa dopÄşĹ?a odsekom 7, ktorĂ˝ znie:
(7) Ak správca vypovedal zmluvu o vĂ˝kone správy, nemĂ´Ĺľe ukonÄŤiĹĄ vĂ˝kon správy, ak vlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome nemajĂş ku dĹ?u skonÄŤenia vĂ˝povednej lehoty uzavretĂş zmluvu o vĂ˝kone správy s inĂ˝m správcom alebo nie je zaloĹľenĂ© spoloÄŤenstvo. Ak do jednĂ©ho roka nebudĂş maĹĄ vlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome uzatvorenĂş zmluvu o vĂ˝kone správy s inĂ˝m správcom alebo nie je zaloĹľenĂ© spoloÄŤenstvo, správca je oprávnenĂ˝ previesĹĄ vĂ˝kon správy na inĂ©ho správcu. Právne vzĹĄahy vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome a správcu po uplynutĂ­ vĂ˝povednej lehoty sa riadia ustanoveniami vypovedanej zmluvy o vĂ˝kone správy. .

23. V § 8b odseky 1 a 2 znejú:
(1) Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom.
(2) Pri správe domu je správca povinný
a) hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy,
b) dbaĹĄ na ochranu práv vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome a uprednostĹ?ovaĹĄ ich záujmy pred vlastnĂ˝mi,
c) zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,
d) vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
e) sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky,
f) umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
g) zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
h) vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok,
i) podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
j) podať návrh na exekučné konanie, 12ab)
k) zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so zmluvou o výkone správy a s týmto zákonom. .

24. V § 10 ods. 1 posledná veta znie: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak. .

25. V § 10 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

26. § 10 sa dopÄşĹ?a odsekom 6, ktorĂ˝ znie:
(6) Ăšhrady za plnenia sĂş vlastnĂ­ci bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome povinnĂ­ mesaÄŤne vopred uhrádzaĹĄ na účet domu v banke. Pri rozúčtovanĂ­ Ăşhrad za plnenia sa zohÄľadĹ?uje miera využívania spoloÄŤnĂ˝ch ÄŤastĂ­ domu a spoloÄŤnĂ˝ch zariadenĂ­ domu vlastnĂ­kmi bytov alebo nebytovĂ˝ch priestorov v dome. Okrem sluĹľieb a prác, ktorĂ© vlastnĂ­k bytu a nebytovĂ©ho priestoru v dome uhrádza priamo dodávateÄľovi, sa za plnenie spojenĂ© s užívanĂ­m bytu alebo nebytovĂ©ho priestoru povaĹľuje najmä osvetlenie spoloÄŤnĂ˝ch ÄŤastĂ­ domu, odvoz odpadov, ÄŤistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenskĂ˝ch spoloÄŤnostĂ­ a odvádzanie odpadovĂ˝ch vĂ´d. .

27. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

§ 11a

Ĺ tvrtina vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome má právo zvolaĹĄ schĂ´dzu vlastnĂ­kov alebo zhromaĹľdenie, ak na ich ĹľiadosĹĄ nezvolal schĂ´dzu vlastnĂ­kov alebo zhromaĹľdenie správca alebo rada do 15 dnĂ­ od doruÄŤenia Ĺľiadosti. Oznámenie o schĂ´dzi vlastnĂ­kov alebo o zhromaĹľdenĂ­ spolu s programom musĂ­ byĹĄ v pĂ­somnej forme doruÄŤenĂ© kaĹľdĂ©mu vlastnĂ­kovi bytu a nebytovĂ©ho priestoru v dome minimálne päť dnĂ­ pred dĹ?om konania schĂ´dze vlastnĂ­kov alebo zhromaĹľdenia. Oznámenie o schĂ´dzi vlastnĂ­kov alebo o zhromaĹľdenĂ­ spolu s programom sa doruÄŤuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schĂ´dza vlastnĂ­kov alebo zhromaĹľdenie rozhodovaĹĄ o Ăşlohách pre správcu alebo predsedu. .

28. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len schôdza vlastníkov ) , slovo desať sa nahrádza slovom päť a posledná veta znie: Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým. .
29. V § 14 ods. 2 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide o hlasovanie podľa odseku 3, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 5, § 8b ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4. .

30. V § 14 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa vždy hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Toto hlasovanie nemôže byť písomné.
(4) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov pri hlasovaní podľa odsekov 2 a 3 nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd. .

31. V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze rade alebo zástupcovi vlastníkov. .

32. V § 14 odsek 6 znie:
(6) Ak nejde o rozhodovanie podľa odseku 3, môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda navrhnúť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Po vykonaní hlasovania písomnou formou zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení podľa odseku 2. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci nemožno opakovať. Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká. .

33. V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; návrh na zápis podáva predseda alebo správca .

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. .

35. V § 15 sa vypúšťa odsek 3. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 17a.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) NaprĂ­klad zákon ÄŤ. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na inĂ© osoby v znenĂ­ neskorších predpisov, zákon ÄŤ. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorĂ˝ch rozpoÄŤtovĂ˝ch organizáciĂ­ a prĂ­spevkovĂ˝ch organizáciĂ­ na neziskovĂ© organizácie poskytujĂşce všeobecne prospešnĂ© sluĹľby (transformaÄŤnĂ˝ zákon) a ktorĂ˝m sa menĂ­ a dopÄşĹ?a zákon ÄŤ. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na inĂ© osoby v znenĂ­ neskorších predpisov v znenĂ­ neskorších predpisov, zákon ÄŤ. 578/2004 Z. z. o poskytovateÄľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnĂ­ckych pracovnĂ­koch, stavovskĂ˝ch organizáciách v zdravotnĂ­ctve a o zmene a doplnenĂ­ niektorĂ˝ch zákonov v znenĂ­ neskorších predpisov, zákon ÄŤ. 541/2005 Z. z. o transformácii niektorĂ˝ch štátnych podnikov na akciovĂ© spoloÄŤnosti. .

37. V § 17 ods. 8 sa číslo 6 nahrádza číslom 7 .

38. V § 24 ods. 1 sa za slovo zákona vkladajú slová s výnimkou § 6 až 8b a § 29 .

39. V § 29 ods. 2 sa za slová štátne príspevkové organizácie vkladá čiarka a slová právnické osoby, ktoré podľa osobitného zákona spravujú majetok štátu30a) .

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. .

40. Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 32c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2007

(1) Spoločenstvá, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov v budovách, ktoré nie sú bytovými domami, sa nepovažujú za spoločenstvá podľa tohto zákona a správny orgán ich do 31. decembra 2007 vyčiarkne z registra.
(2) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 1. júla 2007 uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2007. Tie časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné.
ÄŚl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

blog.elautbaumont.sk